Historyczne zanieczyszczenia ziemi

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadziła pojęcie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi jest to zanieczyszczenie, które powstało przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności zakończonej przed tą datą. Dotyczy to także szkody w środowisku spowodowanej przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, władający powierzchnią ziemi (właściciel nieruchomości lub podmiot ujawniony jako władający w ewidencji gruntów i budynków), w przypadku stwierdzenia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na swoim terenie, zobowiązany jest do przeprowadzenia remediacji czyli np. usunięcia lub zmniejszenia ilości substancji powodujących ryzyko w taki sposób, aby teren zanieczyszczony był bezpieczny dla zdrowia ludzi i stanu środowiska.

Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono zaś regionalnym dyrektorom ochrony środowiska.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.

Na podstawie uzyskanych danych, sporządzony zostanie przez starostę wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie przekazany zostanie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. 

Szczegółowy zakres informacji o tym, co winno zawierać zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zgłoszenie właściwemu staroście winno zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
  • wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
  • informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
  • opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium akredytowane.

Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, zostały wymienione w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Mając powyższe na uwadze, wszelkie zgłoszenia na temat potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, proszę kierować w formie pisemnej/elektronicznej do Starostwa Powiatowego w  Myśliborzu, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, adres e-mailowy: przyroda@powiatmysliborski.pllub wody@powiatmysliborski.pl .

Powodów, dla których warto posiadać dokument określający stopień zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jest wiele. Najważniejsze z nich to:

  • badania wykonywane są z racjonalnych pobudek kierowanych zwykłą przezornością;
  • wiedza ta jest istotna zarówno dla władającego powierzchnią ziemi, jak i dla potencjalnego nabywcy nieruchomości;
  • problem zanieczyszczenia ziemi może dotyczyć każdego rodzaju nieruchomości gruntowej, szczególnie na terenach poprzemysłowych czy miejskich, a w zasadzie wszędzie tam, gdzie działalność człowieka zostawiła swoje piętno.

Ten, kto nieświadomie nabędzie grunt, na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, będzie zobowiązany do przeprowadzenia remediacji bez względu na to, czy to z jego winy doszło do skażenia środowiska gruntowo-wodnego.

Wzór zgłoszenia stwierdzenia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi


Przygotowała:
Wioletta Waliłko - Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska SPM