Zalecenia dla ludności

Zalecenia dla ludności zamieszkałej na terenach,
na których występują ruchy masowe i zagrożonych ruchami masowymi ziemi

 

 1. Na etapie planowania budowy należy sprawdzić lokalizację działki w odniesieniu do terenów, na których występują ruchy masowe i terenów zagrożonych. Informacje te są dostępne na Mapach osuwisk i terenów zagrożonych, będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i udostępnionych na BIP:

https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/rejestr-osuwisk-oraz-terenow-zagrozonych-ruchami-masowymi-ziemi

oraz w bazie danych SOPO:

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3/  

 

 1. Informację uzyskaną z Mapy osuwisk i terenów zagrożonych należy skonfrontować z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu stwierdzenia planowanego sposobu zagospodarowania tego terenu. W przypadku położenia planowanej inwestycji w obrębie terenów, na których występują ruchy masowe ziemi, teren ten powinien być wyłączony z zabudowy. Na terenach zagrożonych ruchami masowymi, przed przystąpieniem do budowy powinno się wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską.

 

 1. W przypadku braku Mapy osuwisk i terenów zagrożonych dla obszaru potencjalnie zagrożonego, inwestor powinien dokonać rozpoznania geologicznego (przez osobę posiadającą uprawnienia geologiczne 6, 7 lub 8)[1]). Przed przystąpieniem do budowy obiektu na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, należy wykonać i zatwierdzić dokumentację geologiczno-inżynierską (wymagane uprawnienia geologiczne 6 lub 7).

 

 1. W przypadku zamieszkiwania na terenach, na których występują ruchy masowe lub zagrożonych należy:
 • prowadzić obserwacje budynku,
 • obserwować teren wokół budynku, zwłaszcza po obfitych opadach,
 • wykonać właściwy system odprowadzenia wód opadowych,
 • nie prowadzić prac ziemnych polegających na podcinaniu skarp, zestramianiu zboczy, dociążaniu stoku (budowa nasypów, tarasów ziemnych itp.).

 

5. Obserwacje prowadzone przez osoby zamieszkujące tereny zagrożone powinny polegać na:

 • obserwacji zbocza, czy nie występują wypływy i wycieki wody – szczególnie ważne są obserwacje w okresie zimowym,
 • obserwacji roślinności na zboczu – czy nie występuje roślinność bagienna i wodolubna,
 • obserwacji drzew na zboczu - czy są pochylone drzewa, tzw. „pijany las”,
 • analizie zachowania się najbliższych zboczy – czy nie występują zapadnięcia gruntu w rejonach infrastruktury podziemnej, czy budynki nie są spękane,
 • sprawdzaniu, czy nie powstały przesunięcia gruntu po wykonaniu wykopów kanalizacyjnych i wodociągowych w sąsiedztwie krawędzi zbocza,
 • obserwacji, czy budynek lub budynki albo inne obiekty budowlane np. nasypy posadowione w sąsiedztwie krawędzi zbocza nie spowodowały nawet niewielkich zsuwów lub obrywów gruntu,
 • obserwacji, czy w morfologii zbocza zaznacza się erozja powierzchniowa – niewielkie rowki, zagłębienia lub inne nierówności,
 • sprawdzaniu, szczególnie przy wysokich stanach wód powierzchniowych, czy zbocze nie jest podcinane przez ciek wodny,
 • kontroli, czy roboty ziemne wykonane w dolnej części zbocza nie powodują uruchamiania zsuwów, osunięć gruntu.

 

6. Wszelkie zauważone zmiany zachowania się stoku lub budynków należy zgłaszać władzom lokalnym, a w przypadku wystąpienia wyraźnych spękań i przemieszczeń budynku należy go opuścić!

 

 

PAMIĘTAJ!

 

Do najczęstszych przyczyn powstawania osuwiska, wynikających z  działalności człowieka, zaliczono w szczególności:

ü nieprzemyślaną działalność inwestorów, przejawiającą się w lokalizacji budownictwa i infrastruktury komunikacyjnej na zagrożonych lub aktywnych stokach,

ü podcięcie zagrożonego lub aktywnego stoku wykopami drogowymi lub budowlanymi,

ü nadmierne nasiąknięcie powierzchni lub podstawy stoku, w efekcie niewłaściwie wykonanej melioracji gruntu,

ü przeciążenie stoku luźnym i nieregularnie zwałowanym nasypem, powstałym np. z wykopów budowlanych, przy jego silnym nasyceniu wodami opadowymi lub roztopowymi.

 

 

Zanim zaplanujesz inwestycję budowlaną na terenach, na których występują ruchy masowe ziemi pamiętaj, że taka lokalizacja może w przyszłości znacząco wpłynąć na wysokość Twoich opłat za ubezpieczenie obiektu.

 

 

Opracowano na podstawie informacji przygotowanej i udostępnionej do informacji publicznej przez Państwową Służbę Geologiczną PIG oraz Wydział Analiz i Prognoz Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z dnia 11.10.2010 r.

 

[1]) Zgodnie z USTAWĄ z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. Nr 1064 ze zm.): kategoria VI - określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, w tym posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych i budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni, poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także podziemnego składowania dwutlenku węgla; kategoria VII - określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, z wyjątkiem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego; kategoria VIII- wykonywanie prac kartografii geologicznej wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych prac, z wyjątkiem map sporządzanych w ramach pozostałych kategorii kwalifikacji.