Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla przedsiębiorców

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą również skorzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc skierowana do osób prowadzących ww. działalność i dotycząca działalności gospodarczej traktowana jest jako pomoc de minimis.

Pomoc de minimis to pomoc publiczna, wsparcie państwa, udzielana małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR brutto (ok. 867 000 złotych) w okresie trzech lat kalendarzowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, gdzie limit otrzymanej pomocy wynosi 100 000 EUR. Jednakże świadczenia usług zintegrowanych, w których sam transport jest tylko jednym z elementów usługi (np. usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów), nie należy uznawać za usługi transportowe. Gdy w ciągu ostatnich trzech lat limit został przekroczony, przedsiębiorstwo nie może skorzystać z innych form wsparcia, będzie także zmuszone oddać uzyskaną ponad limit pomoc wraz z odsetkami.

By uzyskać nieodpłatną pomoc przedsiębiorca winien przesłać na adres e-mail pomocprawna@powiatmysliborski.pl niżej wymienione dokumenty:

  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

albo

  • wypełnione oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie (załącznik nr 1),
  • wypełnione oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 1),
  1. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2).

oraz numer telefonu do kontaktu.

Po otrzymaniu ww. dokumentów, pracownik Starostwa Powiatowego w Myśliborzu skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia terminu pomocy, po udzieleniu której Powiat Myśliborski wyda zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 95 747 0848

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące pomocy de minimis

Załącznik nr 2 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis