Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Zi 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury”.

Krótki opis projektu:
Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko. Swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi powiatowej o łącznej długości 1,752 km. W ramach przebudowy planuje się m.in.: poszerzenie oraz korektę szerokości jezdni do max. 6 m wraz z poprawą jej nośności, przebudowę istniejących zjazdów, budowę chodnika, budowę zatoki autobusowej, budowę odwodnienia drogi, rekultywację przyległych terenów zielonych.

Całkowita szacowana wartość wydatków kwalifikowalnych: 9.286.270,98 zł

Wartość dofinansowania z RFRD: 3.529.031,76 zł

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 2.132.239,22 zł

Środki finansowe z lasów Państwowych (fundusz leśny): 2.125.000,00 z;

Dotacja z Gminy Dębno: 1.500.000,00 zł

Termin realizacji zadania: 12.09.2022 r.- 15.12.2023 r.

Zdjęcie remontowanej drogi

zdjęcie poglądowe

 

 

 

 

 

 

 

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej w miejscowości Różańsko.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Galeria zdjęć