Przebudowa ul. Celnej w Myśliborzu w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z

Wniosek o dofinansowanie inwestycji drogowej złożony przez Powiat Myśliborski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019,został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i otrzymał dofinansowanie w wysokości 50% wartości wydatków kwalifikowanych tj. 1.772.956,78 zł. Całkowita wartość zadania stanowi kwotę ok. 3.552.002,06 . Zadanie jest także dofinansowane przez Gminę Myślibórz, która partycypuje w kosztach wkładu własnego Powiatu Myśliborskiego.

1.1.1.1. Cele projektu:

Do celów szczegółowych należy zaliczyć :

  1. Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa  pieszych.
  2. Poprawę połączeń komunikacyjnych między miejscowościami (Sołectwami: Dąbrowa, Czółnów, Otanów, Sitno, Derczewo) a centrum Myśliborza;
  3. Poprawę stanu technicznego infrastruktury związanej z rozwojem turystycznym, kulturowym oraz gospodarczym;
  4. Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów;
  5. Poprawę estetyki i otoczenia;
  6. Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych;
  7. Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
  8. Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych;
  9. Zmniejszenie emisji spalin do powietrza;

Przebudowa ul. Celnej w Myśliborzu obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Ogrodową do końca miejscowości Myślibórz o łącznej długości 0,991km. W ramach przebudowy planuje się wykonanie odwodnienia, korektę szerokości jezdni do 6 m wraz z poprawą jej nośności, budowie ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,5 m po północno-zachodniej stronie ulicy, przebudowę istniejących zjazdów, budowę chodnika po północno-wschodniej stronie ulicy z kostki brukowej betonowej
o szerokości do 1,5 m, wykonanie elementów uspokojenia ruchu na wjeździe do miejscowości w obszarze przejść dla pieszych. Zgodnie
z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Myślibórz, ulica stanowi główny sposób skomunikowania terenów mieszkalnych, usługowych i rekreacyjnych oraz zapewnia bezpośredni
i pośredni dojazd do instytucji publicznych tj. Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Starostwa Powiatowego czy Ośrodka zdrowia. Aby spełnić zapisy studium uwarunkowań i zagospodarowania koniecznym jest wykonanie przebudowy ul. Celnej, by mieszkańcy Powiatu mogli bezpiecznie i bez jakichkolwiek problemów komunikacyjnych związanych ze stanem infrastruktury, korzystać z  dostępu do ww. instytucji. Celem realizacji inwestycji jest także dostosowanie geometrii drogi do wymaganych parametrów technicznych a także stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju społeczno- gospodarczego, potrzeby usprawnienia ruchu, odwrócenia procesu degradacji drogi oraz  konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1.1.1.2. Planowane efekty:  

Obecny stan infrastruktury stwarza duże zagrożenie dla pieszych jak i osób poruszających się mobilnie. Przebudowa ul. Celnej wprowadzi rozwiązania rekomendowane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie zarządzania prędkością oraz uspokojenia ruchu, gwarantujące podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Realizacja tej inwestycji z pewnością przyniesie wymierne efekty poprzez poprawę satysfakcji społecznej dzięki podniesieniu komfortu i jakości podróżowania oraz poprawę dostępności terenów przyległych do drogi. Ponadto zastosowane rozwiązania inżynieryjne, takie jak wyniesione przejście dla pieszych czy skrzyżowanie o ruchu okrężnym (typu rondo) zredukują prędkość obniżając duże ryzyko wypadków spowodowanych tym czynnikiem. Realizacja inwestycji zachęci potencjalnych inwestorów do inwestowania i osiedlania się w tej części miasta, zwiększając komfort życia mieszkańców gminy Myślibórz.

Równie ważnym aspektem jest wpływ przebudowy drogi na ochronę środowiska. Poprzez przebudowę nastąpi upłynnienie ruchu, co z kolei przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu pojazdów. Krótszy czas podróży skraca również emisję spalin do powietrza.

1.1.1.3. Harmonogram projektu: 

19.04.2019r. – złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

03.09.2019r. – Informacja od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o  dofinansowaniu zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

17.09.2019r. –Podpisanie umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z” pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim reprezentowanym przez Starostę Myśliborskiego – Andrzeja Potyrę oraz Wicestarostę Myśliborskiego – Alicję Prill przy kontrasygnacie Małgorzaty Popławskiej – Skarbnika Powiatu Myśliborskiego;

07.11.2019r. – Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Przebudowa ulicy Celnej w Myśliborzu w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z” w branży drogowej i sanitarnej, pomiędzy Powiatem Myśliborskim reprezentowanym przez Starostę Myśliborskiego - Andrzeja Potyrę oraz Wicestarostę Myśliborskiego - Alicję Prill a RAMIKO mgr inż. Radosław Ostaszewski;

13.11.2019r. – Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa ul. Celnej w Myśliborzu w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z” pomiędzy Powiatem Myśliborskim reprezentowanym przez Starostę Myśliborskiego - Andrzeja Potyrę oraz Wicestarostę Myśliborskiego - Alicję Prill a MALDROBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa.

zdjęcie przedstawiające podpisanie umowy przez władze powiatu

18.11.2019r. – Oficjalne przekazanie placu budowy firmie MALDROBUD i przystąpienie do robót budowlanych.

31.07.2020r. – Planowany koniec robót budowlanych.

 

1.1.1.4. Postęp prac:

IV kwartał 2019r.

– Roboty przygotowawcze ( Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych)

I kwartał 2020r.

-  Wycinka drzew i krzaków wzdłuż drogi;

- Rozbiórka elementów dróg wraz z wywozem materiałów rozbiórkowych;

- Wykonanie wykopów;

- Roboty ziemne;

- Podbudowy z kruszywa łamanego;

- Układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

II kwartał 2020r.

- Rozbiórka nawierzchni i elementów dróg;

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża;

- Układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

- Demontaż studzienek ściekowych;

- Odwodnienie;

- Położenie nawierzchni z brukowca kamiennego;

- Położenie nawierzchni asfaltowej;

- Ustawianie znaków pionowych;

- Malowanie oznakowania poziomego;

- Nasadzenia zieleni;

III kwartał 2020r.

- Malowanie oznakowań poziomych;

- Ustawianie oznakowania pionowego;

- Oddanie zmodernizowanej drogi do użytku;

1.1.1.5. Galeria: