Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z od miejscowości Krzynka do miejscowości Płonno

flaga Polski, godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z od miejscowości Krzynka do miejscowości Płonno”.

Krótki opis projektu:

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2116Z na długości 1,22 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 156 (od miejscowości Krzynka) do wjazdu do miejscowości Płonno wraz z: przebudową istniejących zjazdów i skrzyżowań z drogami wewnętrznymi, budową chodników, przejść dla pieszych, zagospodarowaniem terenów zielonych, wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego. Na odcinku drogi objętym wnioskiem o dofinansowanie przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni do 6 m. Wykonane roboty wzmocnią konstrukcję nawierzchni oraz zapewnią jej właściwe parametry.

Całkowita szacowana wartość wydatków kwalifikowalnych: 3.322.604,47 zł

Wartość dofinansowania z RFRD: 1.576.841,69 zł

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 1.745.762,78 zł

Termin realizacji zadania: 22.08.2023 r. - 22.07.2024 r.

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego