Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak- Karsko

Projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak- Karsko”.

 

Projekt zrealizowany został przez Powiat Myśliborski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 3.151.867,87 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.538.411,88 zł, wkład własny 1.613.455,99 zł.

 

Wkład własny został częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 286.205,99 zł (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) oraz ze środków  Gminy Nowogródek Pomorski w kwocie 1.327.250,00 zł.

 

Projekt realizowany był w latach 2020- 2021. Przebudowywany odcinek drogi nie spełniał żadnych standardów, a jej stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu jej użytkowników. Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z Sumiak- Karsko na odcinku 3,255 km. Przebudowa wymienionego odcinka drogi pozwoliła w sposób kompleksowy zapewnić stabilny, bezpieczny i spójny dojazd do miejscowości Karsko oraz miejscowości Nowogródek Pomorski. Inwestycja swoim zakresem obejmowała: poszerzenie istniejącej jezdni (powstały dwa pasy ruchu- każdy o szerokości 3 m), przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami publicznymi, wykonanie poboczy po obu stronach jezdni, wykonanie zatoki autobusowej, budowę zjazdów z działek sąsiadujących z drogą.

Realizacja inwestycji poprawiła komfort, bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

 

Harmonogram projektu: 
23.09.2020 r.
– podpisanie umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak- Karsko” pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim,
08.12.2020 r.- podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych,
17.12.2020 r.– podpisanie umowy dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego,
17.12.2020 r.– przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych,
16.06.2021 r. – podpisanie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.