Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak- Karsko

Projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak- Karsko” realizowany jest przez Powiat Myśliborski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 3.076.823,76 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.538.411,88 zł.

Zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Powiatem Myśliborskim umową planuje się, że na realizację powyższego projektu zostanie przekazana przez Gminę Nowogródek Pomorski pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 1.400.000,00 zł.

 

Projekt realizowany jest w latach 2020- 2021. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z Sumiak- Karsko na odcinku 3,255 km. Przebudowa wymienionego odcinka drogi pozwoli w sposób kompleksowy zapewnić stabilny, bezpieczny i spójny dojazd do miejscowości Karsko oraz miejscowości Nowogródek Pomorski. Przebudowywany odcinek drogi nie spełniał żadnych standardów, a jej stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu jej użytkowników.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje: poszerzenie istniejącej jezdni (powstaną dwa pasy ruchu- każdy o szerokości 3 m), przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami publicznymi, wykonanie poboczy o szerokości 1 m i długości 3,255 km po obu stronach jezdni, wykonanie przystanku komunikacyjnego, budowę zjazdów z działek sąsiadujących z drogą.

 

Harmonogram projektu: 
23.09.2020 r.– podpisanie umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak- Karsko” pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim,
08.12.2020 r.- podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych,
17.12.2020 r.– podpisanie umowy dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego,
17.12.2020 r.– przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych:
17.12.2020 r.- 30.07.2021 r.- roboty przygotowawcze,
01.03.2021 r.- 31.05.2021 r.- podbudowy,
01.05.2021 r.- 31.05.2021 r.- elementy ulic,
01.03.2021 r.- 30.06.2021 r.- nawierzchnie,
01.06.2021 r.- 30.07.2021 r.- roboty wykończeniowe,
30.07.2021 r. – planowany termin zakończenia robót budowlanych (zgłoszenie gotowości do odbioru).

Do chwili obecnej wykonano roboty pomiarowe oraz podbudowy pod poszerzenie jezdni na odcinku ok. 1 km od miejscowości Karsko w kierunku miejscowości Sumiak.

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego