Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 2021 r.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, polegająca na budowie pochylni do budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy
ul. Północnej 15 oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno- sanitarnego”.

Krótki opis projektu:

Projekt zrealizowany w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Celem projektu była likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, poprzez:

  • budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych,
  • wykonanie drzwi wejściowych zewnętrznych w miejscu istniejącego okna,
  • dostosowanie pomieszczenia higieniczno- sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie: wykonania niezbędnych prac remontowych, wymiany drzwi wejściowych oraz montażu urządzeń sanitarnych i urządzeń pomocniczych dla niepełnosprawnych,
  • wykonanie robót w ciągu komunikacyjnym, polegających m.in. na przystosowaniu ciągu komunikacyjnego o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych:                               47.727,89

Wartość dofinansowania z PFRON:                                                  14.771,30 zł

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego:                                            32.956,59 zł

Termin realizacji zadania:                                                                 07.01.2021 r.- 29.04.2021 r.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Inne strony w dziale